Home / Nieuws / Columns

Columns

Is uw gift aan de GZD fiscaal aftrekbaar?


: 16-03-2010

: Hans Beeftink


Er blijkt in de praktijk onduidelijkheid te bestaan over de fiscale aftrekbaarheid van giften aan bepaalde kerkelijke organen zoals de GZD. Vandaar deze column.

 

De ANBI. Geen nieuw fenomeen (zoals menigeen denkt) maar gewoon de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. Tot en met het jaar 2007 waren giften fiscaal aftrekbaar als ze werden gedaan aan kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen. Ingaande het jaar 2008 is dat veranderd. In de wettekst (voor de liefhebbers: artikel 6.33 lid 1 letter b van de Wet inkomstenbelasting 2001) staat nu dat giften fiscaal aftrekbaar zijn als ze zijn gedaan aan "door de inspecteur als zodanig aangemerkte uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beogende instellingen... (enz)."

Die aanmerking moet dan blijken uit een zogenaamde ANBI-beschikking en dat is een verklaring van de Belastingdienst dat een bepaalde instelling wordt aangemerkt als een ANBI en dus gebruik kan maken van fiscale voordelen.

Wat zijn die voordelen?

  • Een ANBI hoeft geen erfbelasting (voorheen successierecht) of schenkbelasting (voorheen schenkingsrecht) te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt voor het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Hoe weet je nou of een instelling een ANBI is of niet? Daarvoor is een register gemaakt waar alle ANBI's in staan en dat iedereen via internet kan raadplegen. Zie bijvoorbeeld anbi.nl.

Voor veel kerken is de zaak centraal geregeld via het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, waarbij thans 28 kerkgenootschappen zijn aangesloten). De Belastingdienst heeft voor 25 kerken een zogenaamde groepsbeschikking afgegeven. Onder de groepsbeschikking vallen alle kerkelijke organen die binnen de invloedssfeer van het kerkgenootschap vallen en een eigen bank- of girorekening hebben. Daarnaast is tussen het CIO en de Belastingdienst een convenant gesloten waarin procedurele afspraken zijn vastgelegd over de uitvoering van de regeling voor ANBI's ten aanzien van bij de CIO aangesloten kerkgenootschappen. Het Ministerie van Financiën wil dit convenant niet publiceren (individuele afspraken maak je niet openbaar) maar ik kan u vertellen dat er ondermeer in staat dat de overkoepelende organen van de kerken zelf aangeven welke onderdelen tot hun kerkgenootschap behoren. De GKV doet dit door jaarlijks het "Handboek van de Gereformeerde Kerken in Nederland" aan de Belastingdienst toe te zenden.

De meeste daarin genoemde onderdelen van de kerk vallen onder de groepsbeschikking.

In het "Handboek 2009" ziet u op blz. 341 staan welke onderdelen dat zijn en omdat de GZD een regionaal georganiseerde zendende instantie is en te vinden is op de pagina's 318-335 is uw gift aan de GZD fiscaal aftrekbaar en hoeft de GZD geen erfbelasting te betalen over legaten en erfenissen.

Ik had dus direct na de vraag die boven dit stukje staat als antwoord kunnen geven: zie blz. 341 van Handboek 2009, maar dan was de column wel erg kort geworden.

Bovendien, een beetje achtergrondinformatie kan geen kwaad en misschien kunt u met deze kennis gewapend anderen die met dit soort vragen rondlopen helpen.

 

Hans Beeftink,

penningmeester GZD