Home / Nieuws / Columns

Columns

Van Wie is onze verwachting?


: 1-04-2010

: Anne van der Sloot


De ontwikkelingen gaan razend snel. Vooral op het gebied van de computers. We kijken er niet eens meer van op dat er computers zijn die de menselijke stem kunnen verstaan. Een machine die een 'antenne' heeft voor onze stem.

Deze gedachte bleef bij mij haken in verband met het zendingswerk. Mensen op aarde moeten leren om de stem van Jezus te verstaan. In de praktijk blijkt dat dit voor mensen moei­lijk is. De wereld kan niet veel beginnen met het Evangelie van Jezus Christus. Zelfs in onze gekerstende wereld wordt de afstemming gemist. Zouden wij, en in het bijzonder onze zendingswerkers, de moed maar niet opgeven?

Belangrijk is dan: Wie zendt ons uit? Wie zendt onze LITINDO-werkers uit om het Evangelie uit te dragen via hun gesproken woord of hun geschreven boeken? Psalm 47 reikt ons het antwoord aan. Psalm 47 is een oudtestamentische hemelvaartspsalm: "God vaart voor ons oog omhoog! " In deze psalm worden de volkeren opgeroepen om van blijdschap in de handen te klappen tot eer van God.

Waarom? Psalm 47 een profetie van Gods koninkrijk dat de Messias (= Christus), onder de volken zal oprichten. Ten tijde van de koningen David en Salomo zijn al eens heidense volke­ren aan Israël onderworpen. Maar of dat toen voor die volkeren reden was om blij te zijn valt te betwijfelen. Wie leest hoe David de Ammonieten en Moabieten aan zich heeft onderworpen (met complete verwoesting van hun steden!) kan zich voorstellen dat er toen onder de heidenen andere gezangen, namelijk klaagliederen, hebben geklonken!

Psalm 47 profeteert over de geestelijke inlijving van de heidense volkeren bij Gods volk Israël. Psalm 47 is een voorzegging, dat heidense volkeren door de genade van Christus bevrijd uit de macht van zonde, gebracht zullen worden tot de gewillige gehoorzaamheid aan Gods Woord.

Dat is bemoedigend! Niet door onze kracht, maar door Zijn genade vestigt Christus Zijn kerk en koninkrijk op aarde. Christus zegt ons dit ronduit in Johannes 15: 'Zonder Mij kunt u niets doen.' Tegelijk houdt dit woord ook in, dat wij nu ook alles van Hem mogen verwachten. 'Hij zal immers niet alleen de stammen van Jacob oprichten. God zal Hem tot een Licht voor alle volken maken, opdat de redding die God brengen zal tot aan de einden der aarde reikt ' (Jesaja 49:6). Een beloftewoord dat ons aanmoedigt onze harten omhoog te heffen tot Hem die aan Gods rechterhand zit!

Omhoog? Ja! In de bezettingstijd waren veel Nederlanders op Engeland gericht. Met het oor gekluisterd aan de verboden radio 'zochten' zij wat daar gebeurde. Niet omdat ze Engeland belangrijker vonden dan hun eigen vaderland. Nee, maar juist omdat ze de bevrijding van Nederland verwachtten, hielden ze Engeland in het oog. Vandaar moest de verlangde bevrijding immers komen! Zo mag ook ons vertrouwen vandaag op Boven gericht zijn: de vestiging van Gods kerk en koninkrijk wereldwijd komt van Christus, die zit aan Gods rechterhand. Laat Hij daarom onze kracht zijn!

 

Anne van der Sloot

Lid GZD, predikant te Bedum