Home

Home

Column: Operationele beschrijving van Kerk


: 4-11-2015

: Gerrit Riemer


Uitwerking van het artikel van Gerrit Riemer in Naast/ (november 2015)

 

 

‘KERK’

HANDVAT OM KERK TE ZIJN, TE WORDEN of te planten

(operationeel instrument)

 

 

 

locatie

 

 

ontmoeting

 

 

 

 

openbaring

rechtvaardiging

heiliging

 

dienst

uitzicht

 

 

 

 

 

verbinding

 

lichaam

leden

 

één

heilig

katholiek

 

 

wereldwijd

 

 

apostolisch

 

 

 

 

dankdienst

viering

 

wandel met God

 

vriendendienst

liefdedienst

 

 

 

 

 

 

eredienst

 

 

 

 

 

 

 

 

woord

doop

avondmaal

 

lofprijzing

gebed

 

liefdedienst

 

 

vormgeving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aardedienst

 

cultuuropdracht

natuurbeheer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gerechtigheid

 

ijdelheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

goed bestuur

 

 

 

oudsten

 

diakenen

 

 

 

 

 

 

 

 

proeftuin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emissie &

missie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

navolging

verwachten

 

nieuwe aarde

 

PLEK IN DE SAMENLEVING

‘Kerk’ is, in het midden van de samenleving,

een huis van gebed voor alle volken

een tempel waar God door zijn Geest wil wonen

en zijn volk ontmoeten wil bij kruis, doopvont en tafel;  

het is een vrijplaats waar God van zonde bevrijdt,

waar hij mensen bij elkaar brengt

die zich af hebben laten keren van het wezenlijk kwade

om zich toe te wenden naar het goede.

Daar maakt hij zich bekend als de enige God.

Daar wordt verzoening ontvangen en gevierd,

daar heiligt en bekwaamt hij tot een nieuw leven

om de verzoening tot bloei en getuigenis te brengen

in allerlei vormen van dienst voor God, medemens en aarde.

Deze nieuwe gemeenschap is zich bewust

van haar voorlopigheid en kwetsbaarheid;

ze leeft in de verwachting van haar volmaaktheid,

het begin van een door God beloofde nieuwe aarde.

 

SAMENSTELLING EN EIGENHEID

De mensen, die hij door het geloof in zijn zoon

met zichzelf en met elkaar verbindt,

organiseren zich als gezond lichaam

met allerlei verschillende leden,

elk met eigen kwaliteit, tijd, energie.

In Christus zijn zij één van hoofd, geest en hart,

door hem apartgezet, bewaard en onderhouden.

Zij verwelkomen en omhelzen ieder die bij hen komt,

uit elk volk, elk ras, elke taal, elke klasse,

mannen en vrouwen gelijk.

Zij weten zich verbonden met, en schatplichtig aan,

elke andere gemeenschap in de hemelsferen en op aarde

die zich met haar wortelt in de liefde van Christus

en zich baseert op het getuigenis van de apostelen

dat Jezus de Christus is, de zoon van de levende God.

 

GODSDIENST

Zij komen bij elkaar

om de verzoening met God en elkaar

te leven en te vieren, en hem daarvoor te danken;

om samen met hem te wandelen,

in zijn tuin van geloof, hoop en liefde,

luisterend naar zijn stap door de tijd

op weg naar een andere aarde, waarop gerechtigheid woont.

Deze mensen lopen met elkaar op, richten elkaar op,

dragen elkaar als het nodig is

in het nu nog zo ontredderde leven,

waarin God, door het luisteren naar zijn stem

en het fluisteren van zijn naam,

degene wordt zonder wie het niet verder kan.

 

EREDIENST

Om dat steeds meer te weten en te beleven,

om daartoe genodigd, bemoedigd en onderwezen te worden,

om de tegenstem het zwijgen op te leggen,

blijven zij zich voeden met de kennis en liefde van God,

beseffend dat ongedacht en onverdiend

zij de werkelijkheid van Gods droom zijn.

God zelf stelt daarom steeds weer

de verzoening die rechtvaardigt en heiligt

vol in het licht

door de verkondiging van het evangelie,

de bediening van de doop,

het breken van het brood,

het drinken van de wijn,

het spreken in psalmen en lofzangen,

het danken en bidden voor alles en iedereen,

in zijn naam, de naam van de Drieënige,

in liefdedienst voor hem, voor elkaar en voor alle mensen.

 

LEVENSKUNST

Hij heeft zijn mensen zo mooi en kundig gemaakt

dat zij in staat zijn op allerlei wijze

(muziek, dans, beeldende kunst, woordkunst)

en met gebruik van alle mogelijke media

de ernst van de verzoening,

de oproep tot bekering

en de roep van het nieuwe leven

vorm, kleur, beeld en woord te geven.

 

ZORG VOOR DE AARDE

De zorg voor de goede aarde

stond vanaf het begin hoog op de agenda van God.

Het beheren van zijn schepping,

het bewerken en bewaren van de hof –

het werd toevertrouwd aan de eerste mens.

Deze opdracht werd niet ingetrokken

nadat de mens werd uitgezet uit de hof;

de straf op zijn ongehoorzaamheid,

maakte het wel veel moeilijker om dit goed te doen.

De verzoening in Christus raakt de hele schepping.

Daarom is christenen die eerste opdracht

om te beheren, te bewaren en te beschermen

uit het hart gegrepen en andermaal op het lijf geschreven.

Het gaat er om de schatten van de natuur

en de schatten in de bodem van de aarde,

goed en duurzaam te beheren en eerlijk te delen.

Zij kwijt zich van deze taak al zuchtende en in grote bescheidenheid,

wetende dat deze aardbodem ten prooi is aan zinloosheid,

door God onderworpen aan ijdelheid en sterven.

Haar vergaan is niet te keren;

zij is in afwachting van haar algehele herschepping.

 

BESTUUR

Om, oog in oog met de ontreddering van een gebarsten aarde,

de kansen en momenten van heil niet te laten passeren

is het wijs (en door God gewild)

om persoonlijk geloof, inzicht, gave en roeping goed te beheren.

Daarom liet God ten tijde van de eerste kerken oudsten aanstellen

die de gave en kennis hadden om goede leiding te geven,

en diakenen die voorgaan in en stimuleren tot

het betonen van liefde, het helpen van armen,

het nabij zijn van eenzamen, het troosten van zieken.

Samen vormen en bewaren zij deze gemeenschap zó

dat zij steeds meer die kerk wordt zoals God bedoelt

en wij hier nu proberen te beschrijven.

 

MISSIE

Zo zal deze geloofsgemeenschap,

(Gods gemeente, zijn kerk, zijn volk, zijn tempel)

als een maquette van heil zijn,

getuigend van Gods komende koninkrijk,

zijn heerlijkheid weerspiegelend

op deze oude, geschonden aarde.

Zo is zij voorsmaak van de nieuwe aarde

wanneer Gods woonplaats onder de mensen zal zijn,

en Hij bij hen zal wonen en zij zijn volken zullen zijn.

Met het oog op de realisatie van dat heil

is zij niet alleen nu al het voorwerp van zijn liefde,

maar ook, stralend, het licht van zijn liefde,

bij uitstek het instrument waardoor God

alle mensen die leven op aarde

wil laten weten dat hij leeft,

dat zij bij hem horen,

door hem gevormd, geboren

om, door geloof in Jezus Christus,

zijn kinderen te zijn en als zijn kinderen te leven;

leerlingen van Christus,

bevrijd van zonde en schuld,

niet langer ontheemd en ontredderd,

maar omarmd door zijn liefde, thuisgekomen,

aangezocht zelfs om samen zijn bruid te zijn.

Tot het geloof in deze werkelijkheid dringt zij aan,

gelegen en ongelegen, opzettelijk en onopzettelijk.

Namens Christus vraagt zij:

Laat u met God verzoenen en ga met ons mee,

of, als de situatie daar om vraagt, vorm een nieuwe gemeenschap

zoals door God bedoeld en hier beschreven.

 

SOLI DEO GLORIA

Opdat hier en nu Gods naam geprezen wordt om wat zijn volk doet:

het doen van recht,

het bewijzen van trouw,

het nederig gaan van de weg, in geloof,

in navolging en afwachting van hem, haar Heer.

Om eens met hem en met elkaar helemaal gelukkig te zijn

in de echtheid en eeuwigheid van hun liefde

op de nieuwe aarde die hij zeker scheppen zal.

 

 

 

Ontvang onze nieuwsbrief
E-mailadres
Voornaam
Achternaam