Home / Over LITINDO / Samenwerking

Samenwerking

LITINDO is niet de enige instantie die zich bezig houdt met productie van Theologische literatuur in Indonesië. Met name in het kader van het werken aan een (nieuwe) vertaling van de gereformeerde belijdenissen en formulieren (inmiddels gepubliceerd onder de titel "Zestien fundamentele documenten van het Calvinisme"), zijn er diverse contacten ontstaan.

 

Dr. Th. van den End

Vanaf het begin heeft LITINDO veel hulp gekregen van dr. Th. van den End. Geboren in 1940, studeerde hij theologie en literatuurwetenschap in Utrecht en Rome. in 1969 promoveerde hij in Utrecht op een kerkhistorisch onderwerp. Van 1970 tot 1980 werkte hij als uitgezondene van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) als docent aan de STT Jakarta (Jl Proklamasi). Terug in Nederland werkte hij aan de opening van kerkelijke archieven in Indonesië, wat resulteerde in een reeks bronnenpublicaties, o.m. over de kerken in Toraja (op Sulawesi), op Sumba en op West-Java. In Indonesië heeft hij een reeks theologische publicaties op zijn naam staan, meest op kerkhistorisch terrein, maar recent ook een commentaar op Romeinen.

Vanaf het begin van LITINDO heeft hij de auteurs met raad en daad terzijde gestaan. In het tot stand komen van verschillende van onze uitgaven (o.a. de vertaling van Christus op aarde en van Markus: Het Evangelie volgens Petrus van prof. dr. J. van Bruggen) heeft hij een substantieel aandeel gehad.

Eind 2006 is hij met emeritaat gegaan, maar tot op heden is hij nog altijd actief betrokken bij het vertaalwerk.

 

OLINDO

Via dr. Th. van den End kwam LITINDO al vroeg in contact met de Gereformeerde Zendingsbond. Bij de voorbereiding van de uitgave van "Zestien fundamentele documenten van het Calvinisme" ontstonden er ook contacten met de Christelijk Gereformeerde Zendingsdeputaten en de Zending van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Na afronding van dit project werd bij alle deelnemers de behoefte gevoeld om contact met elkaar te blijven houden over het literatuurwerk. Er kwam toen een periodiek overleg tussen de genoemde instanties. Sinds 2005 heeft dit overleg vastere vorm gekregen als OLINDO (Overleg Literatuur INDOnesia), waaraan nu ook de Nederlands Gereformeerde Kerken en de organisatie Oikonomos deelnemen.

Het overleg beoogt het literatuurwerk dat door de verschillende instanties wordt gedaan, beter te coördineren. Daarbij wordt ook gezocht naar mogelijke nieuwe projecten waarbij we kunnen samenwerken. Zo'n project werd het CeriA project, de vertaling en introductie van de Kijkbijbel met illustraties van Kees de Kort. Momenteel wordt er gewerkt aan een Bijbels Kernwoordenboek.

 

EUKUMINDO

Via de contacten op OLINDO, kwam LITINDO in aanraking met EUKUMINDO. Dit is een door Genève (Wereldraad van Kerken) opgestart (maar organisatorisch daarvan losstaand) overlegorgaan tussen in principe alle instanties in Europa (en daarbuiten) die bemoeienis hebben met de kerken in Indonesië. Jaarlijks komen de leden bij elkaar voor een conferentie, waarbij ook de Indonesische kerken (PGI) vertegenwoordigd zijn. Die bijeenkomsten staan in het teken van informatie over en bespreking van de kerkelijke en politieke situatie in Indonesië. Na een aantal jaren de vergaderingen als waarnemer te hebben bijgewoond, is LITINDO sinds 2007 volwaardig lid van EUKUMINDO. LITINDO acht dit van groot belang om goed voeling te houden met de brede kerkelijke ontwikkelingen in Indonesië. Ook krijgt LITINDO op deze manier bij de Indonesische kerken en onder de in Indonesië werkende zendingsinstanties bredere bekendheid.