Home / Over LITINDO / Visie en Missie

Visie en Missie

LITINDO wil werken aan een verantwoorde basis-bibliotheek van gereformeerde boeken in de Indonesische taal, die het hele spectrum van theologische vakken bestrijkt en bruikbaar is voor zowel theologen als andere geledingen in de christelijke gemeenten.

Hiervoor is een Maquette Basisbibliotheek Gereformeerde Theologie opgesteld, die laat zien op welke gebieden en op welke niveaus LITINDO wil bezig zijn:

 

 

 

B a s i s b i b l i o t h e e k

Theologen en Predikanten

Ouderlingen en Gemeente

Jongeren en Kinderen

Exegese

De (grond-)talen van de Bijbel
De wereld van de Bijbel
Inhoud van de Bijbel
uitleg van de Bijbel

Kerk

Geschiedenis van de kerk
De orde in de kerk

Leer

De belijdenisgeschriften
De leer van de kerk
Over het leven als christen

Gemeente

Algemeen
Over de preek
Over de catechese
Over de eredienst
Over het pastoraat
Over de diakonia
Over de zendingstaak

 

 

LITINDO richt zich daarbij niet alleen op de ca. 11.000 leden van de GGRI, maar nadrukkelijk ook op de naar schatting ca. 20 miljoen andere christenen in Indonesië. Daarvan hebben velen hun wortels eveneens in de gereformeerde zending.

Met onze boeken moeten de GGRI en de andere kerken in Indonesië de beschikking krijgen over gedegen materiaal, ter versterking van het kader en de gereformeerde identiteit. Wij zien dit als logisch en onmisbaar vervolg op het zendingswerk dat in het verleden vanuit de GKV in Indonesië is verricht. Dat zendingswerk is altijd gericht geweest op het stichten van gereformeerde kerken. Daarbij ging het nooit om het overbrengen van een gereformeerde cultuur, laat staan een 'typisch vrijgemaakte' variant daarvan. Zending is geen cultuuroverdracht, maar het brengen van het evangelie. Daarbij is kenmerkend onze visie op de Bijbel als Woord van God, en wat we op grond daarvan belijden over de kerk en het christelijke leven.

Ditzelfde geldt nu ook voor het werk van LITINDO. Het gereformeerde van onze publicaties zit dus niet in het 'typische vrijgemaakte' of uitgesproken gereformeerde 'cultuurtje', maar in de visie op de Bijbel als de Heilige Schrift, het Woord van God.

 

LITINDO wil zich daarbij nuttig maken voor verschillende doelgroepen in de kerk.

  • Theologen, predikanten en theologie-studenten. Allerlei vormen van Schriftkritiek en vrijzinnige theologie worden in veel boeken die in Indonesië verschijnen voetstoots aangenomen en als vanzelfsprekend gepropageerd. LITINDO wil daar een (wetenschappelijk-)gereformeerde stem tegenover zetten.
  • Middenkader. Ook daar bestaat grote behoefte aan goed studiemateriaal. Voor Bijbelstudie op verenigingen. Lesmateriaal voor kadercursussen en gemeenteopbouw. Voorlichting over allerlei ethische onderwerpen.
  • Jongeren. De jeugd van vandaag is de kerk van de toekomst. Goed materiaal om hen op die toekomst voor te breiden is daarom van groot belang.